Black Belt Register

Shodan 1st Dan
Dave Carolan Seishin Freestyle Karate
Mollie Carolan (Junior Dan) Seishin Freestyle KarateLuke Enstone Kickboxing
Nidan 2nd Dan
Paul O Hannigan Seishin Freestyle Karate

Peter Sheeran Shotokan WKC

Sandan 3rd Dan
 Daniel Donohue Wado-Ryu WKC
Yodan 4th Dan Mark Enstone Kickboxing
Godan 5th Dan
Rokudan 6th Dan
Shichidan 7th Dan  
Hachidan 8th Dan Brendan Donnelly – WKC
Kudan 9th Dan
Dan Donohue Sr Wado-Ryu WKC
Judan 10th Dan